“Zrozumieć kulturę”.


DYSKUSJA HEGLOWSKA O MIEJSCU KULTURY W EDUKACJI

24 STYCZNIA 2017 R., GODZ. 17.00, MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

 

Dyskusja heglowska o miejscu kultury w edukacji jest  szóstym z kolei spotkaniem otwartego grona osób, które chce zrozumieć znaczenie kultury dla innych dziedzin i zjawisk życia społecznego. Dotychczas dyskutowano o linii demarkacyjnej kultury i nauki, kulturze w czasach barbarzyństwa, roli kultury w polityce, przymierzu kultury i niepodległości, relacji kultury i religii. Styczniowa dyskusja heglowska posłuży zrozumieniu miejsca kultury w edukacji. Wychodząc od definicji pojęcia miejsce, które wg „Słownika języka polskiego” oznacza m.in.: «przestrzeń, którą można czymś zająć lub zapełnić», «pozycję,  rangę lub rolę kogoś lub czegoś», «fragment tekstu, wypowiedzi lub ciągu zdarzeń» sformułowano tezę, antytezę i pytanie o możliwość edukacji bez kultury. Zgodnie z dialektyką Georga Hegla każdemu prawdziwemu twierdzeniu odpowiada prawdziwe przeczenie, każdej tezie – antyteza. Z ich połączenia i w efekcie ogólnej dyskusji powstanie synteza. Zasadą dyskusji heglowskiej jest wymiana poglądów w triadzie.

Edukacja jest narzędziem, którego rolą jest przekazywanie treści. Jest także zorganizowanym oddziaływaniem na dzieci i młodzież mającym za zadanie przekazanie, a także wcielenie w ich życie ideałów i celów wychowawczych. Kultura – cytując prof. Janusza Gajdę  – „To całokształt wartości. To świat ducha, który rozumiemy”. Drogi edukacji i kultury krzyżują się w procesie kształcenia, wychowania, tworzenia i obcowania z dziełami sztuki.

Na potrzeby styczniowej dyskusji heglowskiej sformułowano tezę: Kultura podnosi rangę edukacji. Tezy bronić będzie Michał Rybak (Muzeum Niepodległości). Argumentów na poparcie antytezy: Kultura nie podnosi rangi edukacji dostarczy Jolanta Dąbek (Muzeum Niepodległości). Zadamy też sobie pytanie: Jak możliwa jest edukacja bez kultury? Dyskusję ogólną, podczas której poszukiwać będziemy odpowiedzi na powyższe pytanie poprowadzi Aleksandra Magierecka (Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Ursus).