Ogólnopolski konkurs „Tadeusz Kościuszko – niezłomny bojownik w walkach o niepodległość”


Ogólnopolski konkurs

„Tadeusz Kościuszko – niezłomny bojownik
w walkach o niepodległość”

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą ojczyźnie”

Kochanowski

 

Regulamin

 

 1. Organizatorzy:

 

Muzeum Niepodległości
al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa
tel. (0-22) 826-90-91 (centrala)

mail: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 88

 1. Gabriela Narutowicza
 2. Radarowa 4 b, 02-137 Warszawa

tel. /fax. (0-22) 846-09-22, 519 188 305, mail: m.zgagowska@sp88.edu.pl

 

 

 1. Patronat honorowy:

Burmistrz Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

 

 1. Partnerzy:

 

TVP Historia

Polskie Radio Program 1

 

 

 1. Uczestnicy konkursu:

 

Młodzież  szkół: podstawowych 4-6, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

 

 1. Cele konkursu:

 

 1. upamiętnienie 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki,
 2. propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych wzorców osobowych,
 3. kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia oraz korzystania ze źródeł historycznych,
 4. pogłębianie wiedzy historycznej i rozwijanie zainteresowań uczniów historią Ojczyzny,
 5. zachęcenie do ciekawej interpretacji tematu, przy zastosowaniu różnych środków artystycznego wyrazu oraz technik plastycznych,
 6. rozwijanie i promowanie zdolności artystycznych uczniów,
 7. zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu,
 8. podejmowanie różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,
 9. promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli,
 10. ukazanie różnych form obchodów rocznicy.

 

 1. Prace oceniane będą w kategoriach:
 • kategoria I – szkoły podstawowe 4-6
 • kategoria II – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
 1. Jury:

Werdykt konkursowy ogłosi jury, złożone z pracowników Muzeum Niepodległości oraz Szkoły Podstawowej nr 88 (historyków, polonistów, historyków sztuki). Decyzja jury jest ostateczna
i niepodważalna.

 

 1. Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

 

 1. plastyczna

Szkoła podstawowa: Zaprojektuj grę planszową, dotyczącą życia Tadeusza Kościuszki.
W skład gry powinny wchodzić: opis gry z określeniem zadań i reguł (na kartce A4) oraz elementy pozwalające na grę, wedle określonych w opisie reguł (np. tytuł, plansza, kostki, pionki, karty do gry itp.).

Gimnazjum: Tadeusz Kościuszko otrzymał wiele odznaczeń oraz został uczczony licznymi monumentami w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Wykonaj projekt orderu lub pomnika, upamiętniający walkę Tadeusza Kościuszki o niepodległą Ojczyznę (format A3/A4, technika dowolna, także druk z programu graficznego).

 

Szkoła ponadgimnazjalna: Wykonaj projekt banknotu 200 zł (awers + rewers), upamiętniającego 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Wykorzystaj wiedzę o życiu bohatera narodowego (format A3/A4, technika dowolna, także druk z programu graficznego).

 

 1. multimedialna: prezentacja w PowerPoint, około 20 slajdów (klasy 4-6); prezentacja multimedialna lub film 5-minutowy (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne),

 

 1. literacka: w formie opowiadania, listu, wywiadu (szkoła podstawowa), reportażu, eseju, rozprawki (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) – od 2 do 4 stron
  w formacie A-4, odstęp 1,5, czcionka 12), praca uzupełniona skanami fotografii czy dokumentów.

Kryteria do pracy literackiej:

 • zgodność pracy z tematem,
 • przedstawienie przyczynowo – skutkowego toku zdarzeń,
 • poprawność językowa i stylistyczna,
 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
 • trafny dobór informacji.

 

 

 1. Zasady konkursu:

 

Uczestnik konkursu powinien w pracy multimedialnej lub literackiej rozwinąć jedno z podanych zagadnień:

 • wyjaśnić, dlaczego Kościuszkę nazywamy bohaterem dwóch narodów,
 • dokonać analizy oceny insurekcji kościuszkowskiej ze wskazaniem jej mocnych
  i słabych stron,
 • opisać wpływ pobytu Kościuszki w Paryżu na przekonania polityczne
  i społeczne, czyliTadeusz Kościuszko  jako osoba walcząca o prawa osób  dyskryminowanych”,
 • opisać działalność Tadeusza Kościuszki jako inżyniera wojskowego w wojnie
  o niepodległość Stanów Zjednoczonych,
 • przedstawić, w jaki sposób postrzegali Tadeusza Kościuszkę  jemu współcześni,
 • przedstawić, w jaki sposób we współczesnym świecie upamiętniony jest Tadeusz Kościuszko.

Szczególnie cenne będą prace  opracowane w sposób nowatorski, ciekawy plastycznie
i multimedialnie.
Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą oceniane przez komisję.

UWAGA! Szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów, co oznacza konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji. Nadesłanie większej ilości prac powoduje dyskwalifikację uczestników.

 • Każda praca zgłoszona na konkurs powinna zawierać następujące dane:

Autor: imię i nazwisko, wiek
Szkoła, klasa

Adres mailowy autora
Opiekun: imię i nazwisko
Pełna nazwa i adres szkoły
Telefon i fax

Informacje powinny być umieszczone na odwrocie pracy (nie na osobnej kartce). Dane należy napisać czytelnie drukowanymi literami.

 • Regulamin konkursu dopuszcza jedynie prace indywidualne, które mogą być napisane/wykonane pod merytoryczną opieką nauczyciela.
 • Przy opracowywaniu powyższych materiałów można korzystać z różnych źródeł (np. materiałów prasowych, publikacji książkowych), jednak praca nie może przybierać formy plagiatu.
 • Prace oceniane będą według kryteriów: strona merytoryczna, wizualna.
 • Autor pracy musi podać bibliografię z numerami stron.
 • Bliższych informacji o konkursie udziela Dział Edukacji Muzeum Niepodległości –
  Michał Rybak, tel. 826 90 91 (2) w. 42 m.rybak@muzeumniepodleglosci.pl oraz Małgorzata Zgagowska, tel. 519 188 305, mail: m.zgagowska@sp88.edu.pl .
 • Wszelkie zmiany dotyczące niniejszego regulaminu będą publikowane na stronie internetowej organizatorów w formie stosownych załączników.
 1. Nagrody i wyróżnienia:
 • organizatorzy planują przyznanie  nagród I, II oraz III stopnia,
 • w uzasadnionych wypadkach Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia,
 • przewiduje się opublikowanie najlepszych prac na stronie Muzeum Niepodległości
  i Szkoły Podstawowej nr 88,
 • organizatorzy planują zorganizowanie pokonkursowej wystawy nadesłanych prac
  w siedzibie Muzeum Niepodległości.
 1. Terminarz:

Ogłoszenie konkursu – marzec  2017 r. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do
30 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum Niepodległości, Dział Edukacji
al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs  „Tadeusz Kościuszko – niezłomny bojownik
w walkach o niepodległość”

Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 09 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum (al. Solidarności 62). Informacja dla laureatów konkursu
i ich opiekunów zostanie przesłana na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Muzeum Niepodległości i Szkoła Podstawowa nr 88  zastrzegają, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać
w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Pozostawione prace konkursowe będą przechowywane w muzeum 2 miesiące.