Mazowsze – moja mała ojczyzna


Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłasza kolejną edycję konkursu
Mazowsze – moja mała ojczyzna

————————————————

wyniki konkursu

Mazowsze wyniki

————————————————

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cele konkursu:

– zachęcenie uczniów do bliższego poznania historii i dorobku regionu;

– pobudzenie zainteresowania młodego pokolenia warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych miejscowości oraz regionu;

– rozwijanie różnych form twórczości artystycznej.

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.

Regulamin konkursu

1. Konkurs organizowany jest w czterech grupach wiekowych:

– Przedszkola i klasy 0

– Szkoły podstawowe klasy 1-3

– Szkoły podstawowe klasy 4-6

– Gimnazja

2. Konkurs jest realizowany w czterech kategoriach:

a)  praca plastyczna:rysunek, malarstwo, grafika, collage (format 40 × 30 lub 50 × 70)

b)  plakat reklamującymiejsca warte poznania (format 40 × 30 lub 50 × 70)

c) forma dokumentalna:album z rysunkami, fotografiami, tekstami będący ilustracją do fragmentu wiersza Tadeusza Różewicza Oblicze ojczyzny

Ojczyzna to kraj dzieciństwa 
Miejsce urodzenia 
To jest ta mała najbliższa 
Ojczyzna

Miasto miasteczko wieś 
Ulica dom podwórko

Pierwsza miłość 
Las na horyzoncie 
Groby…

d)  praca plastyczno-literacka:komiks zatytułowany Przewodnik po małej ojczyźnie

3.  Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą oceniane przez komisję.

UWAGA! Szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów. To oznacza konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji w szkołach. Nadesłanie większej ilości prac z jednej szkoły powoduje dyskwalifikację uczestników.

Terminarz

1. Ogłoszenie konkursu – luty 2015 prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 30 kwietnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum Niepodległości, Dział Edukacji i Promocji
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa 
z dopiskiem
,,Mazowsze – Konkurs 2015”

2. Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 16 czerwca 2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum (al. Solidarności 62). Informacja dla laureatów konkursu i ich opiekunów zostanie przesłana na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

3. Każda praca nadesłana na konkurs winna być opatrzona danymi zapisanymi według poniższego wzoru:

Autor: imię i nazwisko
Szkoła, klasa
Adres mailowy autora
Opiekun: imię i nazwisko
Pełna nazwa i adres szkoły
Telefon i fax.

Kategoria (praca plastyczna, plakat, forma dokumentalna, praca plastyczno-literacka)

Informacje powinny być umieszczone na odwrocie pracy (nie na osobnej kartce). Uwaga: Dane należy napisać drukowanymi literami. Nieczytelny lub niekompletny opis pracy uniemożliwia skontaktowanie się z autorem!

4. Werdykt konkursowy ogłosi jury, złożone z pracowników Muzeum (historyków, polonistów, historyków sztuki). Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

5. Prace nagrodzone przez jury będą eksponowane na wystawie w dniu uroczystego zakończenia konkursu.

6. Muzeum zastrzega, że prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Pozostawione prace konkursowe będą przechowywane w Muzeum przez 2 m-ce .

7. Bliższych informacji o konkursie udziela koordynator konkursu dr Jolanta Załęczny Dział Edukacji i Promocji 22 826 90 91 (2) w. 41.