Sprawozdanie z realizacji projektu POIiŚ


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
„Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych”

 

RAPORT_NR_1_Z_REALIZACJI_POiŚ-24.07.2018-PP

RAPORT_NR_2_Z_REALIZACJI_POIŚ

RAPORT_NR_3_Z_REALIZACJI_POIŚ

RAPORT_NR_4_Z_REALIZACJI_POIŚ

 

Muzeum Niepodległości otrzymało w ramach dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej siedziby głównej. W wyniku przetargu autorem dokumentacji została firma Makrobudomat Development sp. z o.o. W czasie opracowywania projektu Muzeum złożyło wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 o przyznanie środków finansowych na realizację zadania.

 

Zakończenie prac nad dokumentacją projektową i otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę zbiegło się w czasie z przyznaniem przez MKiDN środków na realizację inwestycji. Zgłoszony przez Muzeum Niepodległości projekt „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych” otrzymał dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wkład własny, jeśli chodzi o środki na realizację zadania, zapewnił Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste podpisanie umowy z beneficjentem odbyło się 6 marca 2017 r. w siedzibie MKiDN z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego
prof. dr. hab. Piotra Glińskiego. Numer umowy: POIiŚ.08.01.00–14–0018/16.00.