“Zrozumieć kulturę”.


Zrozumieć kulturę

Dyskusja heglowska o wpływie ekonomii na kulturę

21 lutego 2017 r., godz. 17.00,

Muzeum Niepodległości w Warszawie

al. Solidarności 62

 

Jest wiele metod wywierania wpływu. W kultowej już książce pt. „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka” jej autor Robert Cialdini „(…) uznał, że wszelkie techniki wywierania wpływu można sklasyfikować w sześciu grupach, które określił mianem „reguł”, tj.: wzajemności, społecznego dowodu słuszności, lubienia i sympatii, wpływu autorytetu, niedostępności, zaangażowania i konsekwencji. Zostały one po mistrzowsku zastosowane w technikach marketingowych, których celem jest zwiększenie popytu i podaży dóbr. Ekonomia będąca nauką społeczną analizuje i opisuje produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr.. Termin „ekonomia” pochodzi z greckiego słownictwa i oznacza: „dom”, „regułę”, „prawo”, ponieważ pierwotnie ekonomia była rozumiana jako reguła kierowania domem.

Kultura jako nauka humanistyczna jest dziedziną, na którą składają się wytwory ludzi powstałe na przestrzeni wieków o charakterze materialnym i niematerialnym, duchowym i symbolicznym. Kultura jest rezultatem ludzkiej potrzeby tworzenia sztuki, kształtowania postaw, rozwoju, humanizacji. Zrozumienie wieloaspektowego fenomenu kultury nie jest łatwym zadaniem, co przekłada się na jej znaczenie. Stąd główna teza dyskusji heglowskich: Kultura traci na znaczeniu, ponieważ przestaliśmy ją rozumieć.

Użycie podczas dyskusji metody dialektyki Georga Hegla ma na celu zrozumienie wpływu jaki na siebie wzajemnie wywierają dwie dziedziny: ekonomia i kultura. Zgodnie z obowiązująca zasadą dyskusji heglowskich każdej prawdziwej tezie odpowiada nie mniej prawdziwa antyteza. W wyniku ich połącznia, w toku ogólnej dyskusji powstaje bardziej złożony pogląd – synteza. Dociekania te zostaną usytuowane na gruncie nauk społecznych i humanistycznych.

Argumentów na poparcie tezy: Ekonomia determinuje kulturę dostarczy dr Mirosław Wawrzyński (Uniwersytet Warszawski).

Antytezy: Ekonomia nie determinuje kultury w swojej argumentacji bronić będzie Jolanta Dąbek (Muzeum Niepodległości)

Dyskusję ogólną i tworzenie syntezy poprowadzi Michał Rybak (Muzeum Niepodległości).

Pytanie dyskusyjne: Jak możliwa jest kultura bez ekonomii?