“Zrozumieć kulturę”.


Dyskusja heglowska o roli kultury w polityce

 

18 października 2016 r., g. 17.00, Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

 

Dyskusje heglowskie w Muzeum Niepodległości są płaszczyzną porozumienia i wymiany poglądów. Zastosowanie podczas dyskusji metody dialektyki Georga Hegla ma na celu zgłębienie fenomenu kultury w życiu jednostki i społeczeństwa. Według dialektyki Hegla każdemu prawdziwemu twierdzeniu odpowiada prawdziwe przeczenie, a każdej tezie – antyteza. Dyskusja heglowska odbywa się w triadzie: teza, antyteza i synteza.

Jednocześnie w podstawowych założeniach dyskusji  heglowskiej uwzględniany jest pogląd, że świat zbudowany jest z dualizmów. Pogląd ten towarzyszył już starożytnym filozofom, a przykładów jest wiele: ciało – umysł, kultura – barbarzyństwo, dobro – zło, duch – materia, niepodległość – kultura, religia – kultura. Dualizmy w dyskusji heglowskiej spełniają dwojaką rolę. Po pierwsze, służą prezentacji przeciwstawnych poglądów: „albo”… „albo”. Po drugie, są pomocne  w uzupełnianiu brakującej wiedzy: „i”… „i”. Wybranie schematu dyskusji w sposób oczywisty przyczyni się do pogłębiania wiedzy o kulturze.

Dyskusja heglowska o roli kultury w polityce zakończy się sformułowaniem syntezy. Zostanie również postawione kantowskie pytanie o możliwość koegzystencji kultury i polityki.

Argumenty na poparcie tezy jakość polityki zależy od kultury wygłosi Halina Kosicka. Antytezy jakość kultury nie zależy od polityki w swojej argumentacji bronić będzie Jolanta Dąbek. Dyskusję ogólną, podczas której zostanie sformułowana synteza poprowadzi Aleksandra Magierecka.

zkplakat18-10-kopia