„NIEPODLEGŁA. Tradycja  i współczesność” – konkurs


MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

ogłasza kolejną edycję konkursu

„NIEPODLEGŁA. Tradycja  i współczesność ”

na rok szkolny 2017/2018

 CELE KONKURSU:

 1. Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu.
  2. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku.
  3. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
  4. Ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.
 2. Udział w konkursie mogą wziąć:
 3. a) uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VII).
 4. b) uczniowie szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea)
 5. Konkurs realizowany jest w kategoriach:
 6. a) uczniowie szkół podstawowych:

– praca plastyczna zatytułowana Niepodległość w oczach dziecka od formatu  A-3 (30 na 42 cm) do B-1 (70 na 100 cm), technika dowolna;

– praca fotograficzna Moje spojrzenie na Niepodległość  ilustrująca miejsca pamięci oraz wkład Polaków w odzyskanie Niepodległości (od 3 do 6 zdjęć, format A-4)

– praca literacka zatytułowana  Moje pierwsze spotkanie z Niepodległością  spisane  w formie wspomnień własnych zilustrowane fotografiami, kserokopiami zaproszeń, ulotek i innych materiałów  do 5 stron formatu A-4, czcionką 12, Times New Romana , odstępy  1,5 wiersza.

Uwaga: Prace plastyczne  i literackie dzieci będą oceniane w dwóch kategoriach: uczniowie kl. I -III, uczniowie klas IV-VII.

 1. b) uczniowie szkół ponadpodstawowych:

– praca literacka zatytułowana  Czym jest niepodległość spisane  w formie wywiadu lub własnych refleksji zilustrowane fotografiami, kserokopiami zaproszeń, ulotek i innych materiałów  do 8 stron formatu A-4, czcionką 12, Times New Romana , odstępy  1,5 wiersza;

Prace winny mieć formę wydruku z załączonymi materiałami ilustracyjnymi. W przypadku wywiadów należy podać imię i nazwisko rozmówcy.

– projekt gazetki okolicznościowej  zatytułowanej A to Polska właśnie z datą 11 listopada (rok od 1918 do współczesności) ukazującej obchody rocznicy odzyskania niepodległości,  w formie  wydruku 2 stron A- 3;

– prezentacja multimedialna pt. Niepodległość w świadomości młodych w programie power – point 2010 albo starszy  (nagrana na płycie CD), czas  odtwarzania do 5 minut.

Uwaga: Prace uczniów szkół ponadpodstawowych będę oceniane w jednej kategorii wiekowej.

Jedna placówka może nadesłać na konkurs max 5 prac w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez uczniów winny mieć każdorazowo zapewnioną pomoc opiekunów.

Do konkursu kwalifikują się wyłącznie prace indywidualne.

 1. Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane:

imię i nazwisko uczestnika,

pełna nazwa szkoły, klasa,

adres szkoły,

e-mail i telefon,

nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.

Prace muszą być też opatrzone podpisaną formułą z podpisem autora:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 1. Terminarz:
 • termin ogłoszenia konkursu: 4 września 2017 r.
 • termin nadsyłania prac: 13 października 2017 r. na adres:

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa, z dopiskiem ,,Konkurs Niepodległa, tradycja i współczesność”

 • ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konkursu: 27 listopada (poniedziałek) 2017 r. godz. 12.00
 1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum Niepodległości. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu. Podczas uroczystości otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorzy biorą pod uwagę eksponowanie prac plastycznych na okolicznościowej wystawie.

Informacji na temat konkursu udziela koordynator:

Michał Rybak , e-mail: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl

tel. 22 826 90 91 wew. 42