Do zakończenia projektu pozostało:

"Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych
w tym dla osób niepełnosprawnych"
dni
2
5
1
godz.
2
1
min.
4
6
sek.
3
2

Mazowsze – moja mała ojczyzna. Konkurs.


Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza XVIII edycję konkursu

Mazowsze – moja mała ojczyzna

Organizatorzy

Muzeum Niepodległości

ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa

tel. 22 826 90 91 wew. 42

Michał Rybak, kustosz, Dział Edukacji – koordynator konkursu

Email: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Partnerzy:

TVP Historia

Polskie Radio Program 1


Uczestnicy konkursu
Konkurs organizowany jest w kilku kategoriach wiekowych:

Szkoły podstawowe klasy 0-3

Szkoły podstawowe klasy 4-8

Szkoły ponadpodstawowe


Cele konkursu:
– próba wyrażenia przez uczestników konkursu własnego stosunku do ,,małych ojczyzn” – rodzinnego domu, miejsca zamieszkania, regionu,
– bliższe poznanie własnego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości dziedzictwa kulturowego ( zabytki, miejsca pamięci, lokalne tradycje i obyczaje itp.),
– pobudzenie zainteresowania młodego pokolenia warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych miejscowości oraz regionu, z uwzględnieniem form twórczości artystycznej i działalności kulturalnej,
– inspirowanie dzieci i młodzieży w zakresie twórczego promowania własnego regionu ( w tym środowisk lokalnych), jego historii, dorobku i dziedzictwa kulturowego.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach

1) Szkoły podstawowe klasy 0-3

praca plastyczna: Moja mała Ojczyzna, zaprezentowanie w formie plastycznej miejsc związanych z Mazowszem w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collage’u, plakatu (format 40 × 30 lub 50 × 70)

praca plastyczna: wzór banknotu z  wymyśloną walutą Mazowsza ( awers i rewers)

(format A-4)

2) Szkoły podstawowe klasy 4-8

forma dokumentalna: przewodnik w programie PowerPoint 2010 : Mistrz mojej małej ojczyzny– zaprezentowanie postaci, z której dumny jest dany region, miejscowość. Ukazanie jej związków z danym regionem, wkładu, jaki wniosła w jego rozwój, miejsc z nią związanych.
Praca powinna mieć formę przewodnika po takich miejscach (do 25 slajdów).

cykl fotografii – Temat pierwszy: Tu jestem! Mój dom, szkoła, pasje, hobby lub temat drugi: Zabytki Mazowsza.
Wybrany temat powinien być przedstawiony maksymalnie na 6 zdjęciach – każde o największym dopuszczalnym formacie A4. Prace powinny być opatrzone krótkim komentarzem.

3) Szkoły ponadpodstawowe

spot reklamujący małą miejscowość bądź okolicę, nie dłuższy niż 3 minuty, wykorzystujący obraz i dźwięk, bądź niestatecznej prezentacji multimedialnej (na DVD).
praca literacka – wspomnienia członków rodziny, mieszkańców miejscowości, bohaterów lokalnych spisane przez uczestnika w formie opowiadania, eseju, rozprawki, ( od 2 do 4 stron w formacie A-4, odstęp 1,5, czcionka 12) lub wiersza


Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą oceniane przez komisję. UWAGA! Jedną szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów. Może oznaczać to konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji.

Nagrody i wyróżnienia:

Organizatorzy planują przyznanie nagród  I, II oraz III stopnia

W uzasadnionych wypadkach Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia

Organizatorzy planują zorganizowanie pokonkursowej wystawy nadesłanych prac w siedzibie Muzeum X pawilonu Cytadeli Warszawskiej


Terminarz

Ogłoszenie konkursu – 7stycznia 2019, prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 7 marca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Dział Edukacji
ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa
z dopiskiem
,,Mazowsze – Konkurs”


Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 5 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum (ul. Skazańców 25). Informacja dla laureatów konkursu i ich opiekunów zostanie  umieszczona na stronie internetowej Muzeum Niepodległości w zakładce konkursy, nie później niż 7 dni przed finałem. Wyniki konkursu podane na  stronie internetowej Muzeum stanowią jednocześnie zaproszenie laureata  do przyjazdu na finał konkursu. Muzeum zastrzega, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Pozostawione prace konkursowe  po terminie będą  komisyjnie niszczone.


Każda praca zgłoszona na konkurs winna być zaopatrzona danymi spisanymi według poniższego wzoru:
Autor: imię i nazwisko
Wiek, klasa
Opiekun: Imię i nazwisko
Nazwa i adres szkoły

Email
Telefon

Regulamin konkursu dopuszcza jedynie prace indywidualne, które mogą być napisane/wykonane pod merytorycznym kierunkiem jednego opiekuna.
Informacje powinny być umieszczone na odwrocie pracy (nie na osobnej kartce). Prace multimedialne powinny zawierać informacje o autorze pracy na nośniku, bądź na opakowaniu (a nie być dostępne dopiero w trakcie odtwarzania). Dane należy napisać czytelnie drukowanymi literami.

  1. Werdykt konkursowy ogłosi jury, złożone z pracowników merytorycznych Muzeum. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
  2. Bliższych informacji o konkursie udziela Dział Edukacji  Muzeum Niepodległości, 826 90 91 wew. 42