„Mazowsze – moja mała ojczyzna”


 

Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłasza kolejną edycję konkursu
Mazowsze – moja mała ojczyzna

 

Cele konkursu:

 • zachęcenie uczniów do bliższego poznania historii i dorobku regionu;
 • pobudzenie zainteresowania młodego pokolenia warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych miejscowości oraz regionu;
 • rozwijanie różnych form twórczości artystycznej.

 

 

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.

 

 

Regulamin konkursu
1. Konkurs organizowany jest w czterech grupach wiekowych:

 • Przedszkola i klasy 0
 • Szkoły podstawowe klasy 1-3
 • Szkoły podstawowe klasy 4-6
 • Gimnazja

 

 1. Konkurs jest realizowany w czterech kategoriach:
  a) praca plastyczna: rysunek, malarstwo, grafika, collage (format 40 × 30 lub 50 × 70)
 2. b) plakat reklamujący miejsca warte poznania (format 40 × 30 lub 50 × 70)
  b) forma dokumentalna: album z rysunkami, fotografiami, tekstami Odkrywam skarby mojej ziemi
 3. c) praca plastyczno-literacka: komiks inspirowany Szlakiem Książąt Mazowieckich Moja mała Ojczyzna w czasach Książąt Mazowieckich
 4. Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą oceniane przez komisję.

UWAGA! Szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów. To oznacza konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji w szkołach. Nadesłanie większej ilości prac z jednej szkoły powoduje dyskwalifikację uczestników.

 

 

Terminarz

 

 1. Ogłoszenie konkursu – luty 2016 prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 29 kwietnia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Franciszek Płóciennik, Dział Edukacji

Muzeum Niepodległości
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa
z dopiskiem
,,Mazowsze – Konkurs 2016”

 

2. Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 14 czerwca 2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum (al. Solidarności 62). Informacja dla laureatów konkursu i ich opiekunów zostanie przesłana na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

 

3. Każda praca nadesłana na konkurs winna być opatrzona danymi zapisanymi według poniższego wzoru:

Autor: imię i nazwisko
Szkoła, klasa

Adres mailowy autora
Opiekun: imię i nazwisko
Pełna nazwa i adres szkoły
Telefon i fax.

Kategoria (praca plastyczna, plakat, forma dokumentalna, praca plastyczno-literacka)

 

 

Informacje powinny być umieszczone na odwrocie pracy (nie na osobnej kartce). Uwaga: Dane należy napisać drukowanymi literami. Nieczytelny lub niekompletny opis pracy uniemożliwia skontaktowanie się z autorem!

 

4. Werdykt konkursowy ogłosi jury, złożone z pracowników Muzeum (historyków, polonistów, historyków sztuki). Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

 

5. Prace nagrodzone przez jury będą eksponowane na wystawie w dniu uroczystego zakończenia konkursu.

 

6. Muzeum zastrzega, że prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Pozostawione prace konkursowe będą przechowywane w Muzeum przez 2 m-ce .

 

7. Bliższych informacji o konkursie udziela koordynator konkursu Franciszek Płóciennik, Dział Edukacji, tel. 22 826 90 91 w. 42, e-mail: f.plociennik@muzeumniepodleglosci.art.pl.

 

Mazowsze15 kopia

 

 Podziel się na