Do zakończenia projektu pozostało:

"Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych
w tym dla osób niepełnosprawnych"
dni
9
9
godz.
1
1
min.
2
9
sek.
4
3

,,Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych”


W związku z 75. rocznicą Powstania Warszawskiego

Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945” i  Muzeum Niepodległości   

ogłaszają

konkurs historyczny ,,Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych”

 


Celem 7. edycji konkursu jest utrwalanie w pamięci bohaterskiego zrywu powstańczego żołnierzy i ludności Warszawy o wolność naszej stolicy.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół oraz wychowankowie placówek edukacyjnych, którzy wykonają prace indywidualnie. Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach, jak również nauczyciele-opiekunowie uhonorowani zostaną  nagrodami rzeczowymi.

 

REGULAMIN KONKURSU

FUNDACJA „WARSZAWA WALCZY 1939-1945”

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

OGŁASZAJĄ

Z OKAZJI 75 ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

KONKURS HISTORYCZNY

„Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych”

pod patronatem

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 ZWIĄZKU POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 1. ORGANIZATORZY:

            Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”

            Muzeum Niepodległości

 1. CEL KONKURSU:

      – popularyzacja tradycji i historii Polski wśród dzieci i młodzieży;

      – kształtowanie patriotyzmu i szacunku dla bohaterskiego  czynu   powstańczego

        1944 roku;

      – prezentacja twórczości amatorskiej o wysokich walorach estetycznych;

      – kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 1. UCZESTNICY KONKURSU:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół Warszawy i Mazowsza oraz wychowankowie placówek edukacyjnych, którzy wykonają prace indywidualnie. Uczestnicy konkursu
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

Szkoły podstawowe klasy 4-8

Szkoły ponadpodstawowe

Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945” przekaże bezpłatnie publikacje ,,Warszawskie Termopile”  wszystkim szkołom i placówkom wychowawczym uczestniczącym w konkursie. Odbiór publikacji w siedzibie Fundacji przy ul. Kazimierzowskiej 64A po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym tel. 22 8480923.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy w kategoriach:
 2. Plastycznej, w różnorodnych technikach (malarstwa, grafika, collagu, plakat (maksymalny format A-2).
 3. Literackiej w dowolnym rodzaju (od 2 do 4 stron w formacie A-4, odstęp 1,5,

 czcionka 12) (wydrukowane i nagrane na CD).

 • Multimedialnej -prezentacji komputerowej, fotograficznej, filmowej (wykonanej w

programie PowerPoint 2010 i zarejestrowanej na DVD lub CD do 25 slajdów).

      2.  Uczestnik indywidualny może wykonać jedno z zadań wyżej wymienionych kategorii.

             Szkoła, placówka wychowawcza może przesłać do komisji konkursowej nie  

   więcej niż 3 prace w każdej kategorii /plastycznej, literackiej, multimedialnej/.

             Regulamin konkursu dopuszcza jedynie prace indywidualne, które mogą być

             napisane/wykonane pod merytorycznym kierunkiem jednego opiekuna.

Informacja dla laureatów konkursu i ich opiekunów zostanie  umieszczona na

           stronie internetowej Muzeum Niepodległości w zakładce konkursy, nie później niż 7

           dni przed finałem. Wyniki konkursu podane na  stronie internetowej Muzeum

            stanowią jednocześnie zaproszenie laureata  do przyjazdu na finał konkursu.

 • ZGŁASZANIE PRAC:
 1. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, wiek autora (autorów), adres i telefon, imię i nazwisko nauczyciela lub innej osoby, pod kierunkiem której praca została wykonana.

         2.    Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane na żądanie autorów.

         3.    Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną przekazane do Muzeum Niepodległości.           

         4.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac oraz publikowania w

               środkach masowego przekazu.

 • Prace zakwalifikowane na konkurs stanowią własność Organizatorów.
 • TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC:

         Prace plastyczne, pisemne i multimedialne należy nadsyłać na adres:

        Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa  

         do 30 września 2019 r.

 • OCENA PRAC I NAGRODY:

      Prace konkursowe oceniane będą w następujących grupach wiekowych:

       – uczniowie szkół podstawowych:

       – uczniowie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych).

     Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora

     Muzeum Niepodległości, po uzgodnieniu ze współorganizatorami konkursu.

     Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla uczestników i nauczycieli- opiekunów  za

     zajęcie 1-3 miejsca we wszystkich kategoriach.

    Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród odbędzie się  31  października 2019 o godz. 12.00 w sali kinowej  Karola Beyera Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 1.  Michał Rybak, Dział Edukacji,  tel.22 826 90 91 wew. 42
 2.  Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945″, tel/fax 22 848 09 23

Organizacja przetwarzania danych osobowych

w Fundacji ,,Warszawa walczy 1939-1945”

 1. Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945” przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE                  –dalej RODO.
 2. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Fundacji.
 3. Odpowiedzialność za wykonywanie wynikających z rozporządzenia obowiązków ponoszą osoby uprawnione do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
 4. Osobami uprawnionymi do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych są: członkowie Zarządu Fundacji; główny księgowy; pracownik sekretariatu.
 5. Dane osobowe są przetwarzane w Fundacji w celu realizacji zadań statutowych uwzględniając: przepisy prawa; zasady udostępniania danych osobowych; dotrzymanie okresu przechowywania danych; procedury ochrony danych osobowych.
 6. Naczelną zasadą przetwarzania danych osobowych w Fundacji jest zachowanie tajemnicy do danych wszelkich informacji dotyczących ich przetwarzania oraz sposobów zabezpieczenia.
 7. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się metodą papierową i informatyczną oraz w formie dualnej.
 8. Pomieszczenia w których przetwarzane są dane osobowe, tworzą obszary przetwarzania danych osobowych i przebywanie osób nieupoważnionych w tych obszarach jest ograniczone i odbywać się może w obecności użytkowników.
 9. Przekazywanie danych osobowych w formie papierowej i elektronicznej za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych do instytucji współpracujących z Fundacją dokonywane jest wyłącznie przez osoby upoważnione z wykorzystaniem urządzeń zabezpieczających poufność przekazu oraz w zabezpieczonych kopertach.
 10. Kopie dokumentów zawierających dane osobowe mogą być wykorzystywane tylko w celach, do jakich zostały sporządzone i przekazywane tylko osobom upoważnionym lub podmiotom do tego uprawnionym. Niepotrzebne kopie należy niszczyć w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 11. Dobór środków technicznych i organizacyjnych powinien zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO oraz utratą, uszkodzeniem, zmianą i zniszczeniem.
 12. Ochrona interesów osób, których dane dotyczą powinna zapewnić aby dane osobowe były: 

     a) przetwarzane zgodnie z prawem;

     b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i

         niepodawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

     c) przechowywane w postaci umożliwiające identyfikacje osób,

         których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu

         przetwarzania;   

      d) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w

          jakich są przetwarzane.  

 1. Osoby, których dane dotyczą maja prawo:
 2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia; 

 • przenoszenia danych osobowych;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne przy realizacji celów statutowych Fundacji.
 1. Z Fundacją ,,Warszawa Walczy 1939-1945” można skontaktować się:

      a) telefonicznie pod numerem:   22 848 09 23;

      b) pod adresem e-mail: warszawawalczy@onet.pl;

      c) pisemnie, przesyłając korespondencje na adres: Fundacja

          ,,Warszawa Walczy 1939-1945”, ul. Kazimierzowska 64A, 02-543 Warszawa