„Mazowsze – moja mała ojczyzna”.


Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza XVII edycję konkursu

Mazowsze – moja mała ojczyzna

 

W nawiązaniu do obchodzonej w roku bieżącym  100.  rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości  poszczególne prace powinny być związane  w sposób nowatorski i ciekawy plastycznie i literacko z przypadającym wydarzeniem.

 

Cele konkursu:

 • zachęcenie uczniów do bliższego poznania historii i dorobku regionu;
 • pobudzenie zainteresowania młodego pokolenia warunkami współczesnego rozwoju; rodzinnych miejscowości oraz regionu;
 • rozwijanie różnych form twórczości artystycznej.

 

Regulamin konkursu
1. Konkurs organizowany jest w kilku kategoriach wiekowych:

 • Szkoły podstawowe klasy 1-3
 • Szkoły podstawowe klasy 4-7
 • Szkoły ponadpodstawowe

 

2 .Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:
a) praca plastyczna: rysunek, malarstwo, grafika, collage, plakat (format 50 × 70);
b) praca multimedialnaWydarzenie ważne w dziejach małej ojczyzny;
Praca może mieć formę przewodnika po miejscach związanych z takim wydarzeniem; 
c) cykl fotografii dokumentujących wydarzenia i ludzi ważnych dla regionu (3-4 szt. format A-4) opatrzonych komentarzem;

d) praca plastyczno-literacka: komiks: Ludzie i wydarzenie ważne w dziejach małej ojczyzny;
e) praca literacka– wspomnienia członków rodziny, mieszkańców miejscowości, bohaterów lokalnych spisane przez uczestnika konkursu w formie opowiadania, eseju, rozprawki ( od 2 do 4 stron w formacie A-4, odstęp 1,5, czcionka 12) uzupełniona skanami fotografii czy dokumentów ( dowolna ilość ilustracji dołączona do pracy).

3.Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą oceniane przez komisję

 1. Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne.

UWAGA! Szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów. Co oznacza konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji w szkołach. Nadesłanie większej ilości prac powoduje dyskwalifikację dodatkowego ponadregulaminowego uczestnika.

Terminarz

 1. Ogłoszenie konkursu – 30 stycznia (wtorek) 2018, prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 16 marca 2018 roku(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 Muzeum Niepodległości ( Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej),

 Dział    Edukacji
 ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa 
 z dopiskiem
,,Mazowsze, moja mała ojczyzna – Konkurs 2018”

 

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 23 kwietnia (poniedziałek) 2018roku  o godz. 12.00 w sali kinowej Muzeum (ul. Skazańców 25). Informacja dla laureatów konkursu i ich opiekunów zostanie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Niepodległości w Warszawie. Muzeum zastrzega, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 15 dni od ogłoszenia wyników. Pozostawione prace konkursowe będą przechowywane w Muzeum 1 miesiąc.

 

 1. Każda praca zgłoszona na konkurs winna być zaopatrzona danymi spisanymi według poniższego wzoru: 
  Autor: imię i nazwisko, wiek
  szkoła, klasa

 Adres mailowy autora
 Opiekun: Imię i nazwisko
 Pełna nazwa i adres szkoły
 Telefon i fax.

 1. Informacje powinny być umieszczone na odwrocie pracy (nie na osobnej kartce). Dane należy napisać czytelnie drukowanymi literami. Prace multimedialne powinny zawierać informacje o autorze pracy na nośniku, bądź na opakowaniu (a nie być dostępne dopiero w trakcie odtwarzania). Dane należy napisać czytelnie drukowanymi literami.
 2. Prace muszą być też opatrzone poniższą formułą oraz podpisem autora:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie ul. Skazańców 25,  01-532 Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 

 1. Werdykt konkursowy ogłosi jury, złożone z pracowników Muzeum (historyków, historyków sztuki) i przedstawicieli Warszawskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

 

Bliższych informacji o konkursie udziela Michał Rybak, Dział Edukacji Muzeum Niepodległości, tel. 533750436, email: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl