Do zakończenia projektu pozotało:

"Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych
w tym dla osób niepełnosprawnych"
dni
3
5
2
godz.
1
7
min.
5
7
sek.
0
2

Czasopismo humanistyczne „Niepodległość i Pamięć” 

 Informacja o „Niepodległość i Pamięć”

Nasze pismo ma już wieloletnią tradycję. Ukazuje się na rynku wydawniczym od 1994 roku.

„Niepodległość i Pamięć” poświęcone jest historii i sztuce Polski, z szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych XVIII-XXw.

Przedstawimy także Państwu materiały poświęcone muzealnictwu, a więc sektorowi, w którym Muzeum Niepodległości czynnie uczestniczy. Mamy nadzieje, że pismo naukowe „Niepodległość i Pamięć” stanie się nie tylko miejscem, gdzie będziemy dzielić się z Państwem wiedzą, ale także polem do twórczych polemik z naukowcami oraz najważniejszymi instytucjami w kraju i na świecie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego

mkidn_01_cmyk

 

NPRC_malinowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Z ogromną satysfakcją informujemy, że czasopismo humanistyczne „Niepodległość i Pamięć” znalazło się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wśród czasopism punktowanych w 2015 i 2016 roku. Uzyskaliśmy 12 na 15 możliwych punktów. Nasze czasopismo znajduje się na liście B. poz. 1058. Poniżej zamieszczamy link:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html

Zapraszamy do publikowania w „Niepodległość i Pamięć”

NIP

 

 


Numer ISSN
ISSN 1427-1443

 


 

Informacje dotyczące redakcji czasopisma
Redaktor naczelny: Tadeusz Skoczek

 

Kolegium redakcji:

Tadeusz Skoczek (redaktor naczelny)

Jolanta Załęczny (zastępca redaktora naczelnego)

Dorota Panowek (sekretarz redakcji)

Paweł Bezak (historia wojskowości)

Adam Buława (członek kolegium)

Jan Engelgard (historia)

Małgorzata Izdebska-Młot (redaktor językowy)

Zbigniew Judycki (biografistyka),

Halina Murawska (bibliologia)

Endre László Varga (członek kolegium)

Jerzy Zając (członek kolegium)

Łukasz Żywek (źródła)

 

Redakcja:

Marzena Milewska (administracja)

Piotr Piegat (promocja)

Krzysztof Woźniak (DTP)

Bożena Tomczyk (prenumerata)

 

 

Wydawca

Muzeum Niepodległości

 


 

Adres redakcji „Niepodległość i Pamięć”
Muzeum Niepodległości
Redakcja „Niepodległość i Pamięć”

al. Solidarności 62,
00-240 Warszawa
Tel. 228269091
nip@muzeumniepodleglosci.art.pl

 


 

Rada naukowa:

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

dr hab. Marek Władysław Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

dr hab. Janusz Mierzwa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

prof. dr hab. Henryk Skorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Jacek Szczepański (Muzeum Historyczne w Legionowie),

prof. dr hab. Janusz Szczepański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

prof. dr hab. Andrzej Szmyt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),

dr hab. Maciej Szymczyk (Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju)

prof. dr hab. Zbigniew Wawer (Politechnika Koszalińska)

PhDr. Ladislav Volko (Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego w Trnawie)

 


 

 

Recenzenci naukowi:

prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Helena Krasowska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)

prof. dr hab. Piotr Matusak (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej)

prof. dr hab. Henryk Żaliński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

doc. dr Olga Gorbaczewa (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku)

dr hab. Radosław Domke (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Jerzy Mazurek (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

 


 

Informacja dla autorów

  • Jak zgłosić artykuł?
  • Kontakt do redakcji
  • Współczynnik odrzuceń
  • Prawa autorskie – wzór umowy w Word / pdf.
  • Wymogi edytorskie – styl cytowań i przypisów – kliknij
  • Procedura przyjmowania tekstów NiP – kliknij

 


 

Informacje dotyczące procedur obowiązujących w czasopiśmie

 

Redakcja kwartalnika „Niepodległość i Pamięć” akceptuje i szanuje ustaloną zasadę, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” stanowi przejaw łamania rzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki występowania tego rodzaju zjawisk będą po udokumentowaniu stanowczo napiętnowane jako przejawy nagannego naruszania zasad etyki przyjętych w świecie nauki.

Redakcja stosuje zalecenia zawarte w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

 

Informacje o licencjach i otwartości

 

Procedury recenzowania

 

1.      Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów ‒ po wstępnej ocenie formalnej dokonanej przez kolegium redakcyjne. Nie dotyczy to artykułów zamawianych przez Redakcję.

2.      Nadesłanie artykułu do redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.

3.      W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji nadesłanej pracy i złożenie przez nich stosownego oświadczenia w dokumencie metryka tekstu.

4.      Każdy artykuł zostaje skierowany do dwóch recenzentów, których lista jest publikowana corocznie na stronie internetowej „Niepodległości i Pamięci” i w poszczególnych numerach w wersji papierowej.

5.      Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości.

6.      Autor, po zapoznaniu się z recenzjami, poprawia artykuł i odsyła go do redakcji.

7.      Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).

8.      Procedura recenzowania uwzględnia poniższe zasady:

·         do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,

·         autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji),

·         pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący  warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

·         kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,

·         nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Formularz wstępnego przyjęcia tekstu przez Redakcję – plik word / pdf.

Formularz recenzji artykułu oddanego do NiP-u – plik word / pdf.

 


 

Umowy

Wzór umowy

wzór umowy autorskiej – NiP

 


 

Spis treści egzemplarzy z lat 1994-2015

Strona ze spisem treści każdego wydanego numeru – kliknij tutaj.

 


 

Najnowszy numer

Spis treści najnowszego numeru – NIP nr 64

Do pobrania cały numer w PDF

NIP nr 64

 


 

Archiwalne numery

Archiwum „Niepodległość i Pamięć” – kliknij tutaj.

NiP w bazie BAZHUM, można wyszukiwać przez autorów lub tytuły tekstów – www.bazhum.muzhp.pl

 


 

Indeksacja „Niepodległość i Pamięć”

Indeksacja w bazach danych: http://www.bazhum.pl/bib/journal/503/

 


 

„Niepodległość i Pamięć” w bibliotekach cyfrowych


Prenumerata

Kiosk Wydawnictw, tel. 22 826-90-91, wew. 56, e-mail: kiosk@muzeumniepodleglosci.art.plPodziel się na