Do zakończenia projektu pozostało:

"Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych
w tym dla osób niepełnosprawnych"
dni
1
0
4
godz.
0
8
min.
0
7
sek.
4
1

Mazowsze – moja mała ojczyzna


 

 

 

 Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłasza kolejną edycję konkursu

Mazowsze – moja mała ojczyzna

 

KonkursMazowsze2014 kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laureaci tegorocznej edycji konkursu „Mazowsze moja mała ojczyzna organizowanego przez Muzeum Niepodległości.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu „MAZOWSZE MOJA MAŁA OJCZYZNA”.

Kliknij poniżej.

 

Wyniki konkursu

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Istotne zmiany w regulaminie.

 

Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza kolejną edycję konkursu
Mazowsze – moja mała ojczyzna

 

Cele konkursu:

 • zachęcenie uczniów do bliższego poznania historii i dorobku regionu;
 • pobudzenie zainteresowania młodego pokolenia warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych miejscowości oraz regionu;
 • rozwijanie różnych form twórczości artystycznej.

 

Regulamin konkursu
1. Konkurs organizowany jest w kilku kategoriach wiekowych:

 • Przedszkola i klasy 0
 • Szkoły podstawowe klasy 1-3
 • Szkoły podstawowe klasy 4-6
 • Gimnazja
 • Szkoły ponadgimnazjalne

 

2. Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:
a) praca plastyczna: rysunek, malarstwo, grafika, collage, plakat (format 40 × 30 lub
50 × 70)
b) forma dokumentalna: album: Wydarzenie ważne w dziejach małej ojczyzny.
Praca może mieć formę przewodnika po miejscach związanych z takim wydarzeniem.
c) cykl fotografii dokumentujących wydarzenia i ludzi ważnych dla regionu (3-4 szt. format A-4) opatrzonych komentarzem

d) praca plastyczno-literacka: komiks: Ludzie i wydarzenie ważne w dziejach małej ojczyzny
d) praca literacka – wspomnienia członków rodziny, mieszkańców miejscowości, bohaterów lokalnych spisane przez uczestnika konkursu w formie opowiadania, eseju, rozprawki ( od 2 do 4 stron w formacie A-4, odstęp 1,5, czcionka 12) uzupełniona skanami fotografii czy dokumentów.

 

Szczególnie cenne będą prace nawiązujące do obchodzonych w roku bieżącym rocznic (wybuch I wojny światowej, insurekcja kościuszkowska, wybuch II wojny i wydarzenia roku 1989) opracowane w sposób nowatorski i ciekawy plastycznie.

 

2. Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą oceniane przez komisję.

 

 

UWAGA! Szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów. Co oznacza konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji w szkołach. Nadesłanie większej ilości prac powoduje dyskwalifikację uczestników.

 

Terminarz

 1. Ogłoszenie konkursu –luty 2014, prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 30 kwietnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum Niepodległości, Dział Edukacji i Promocji
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa
z dopiskiem
,,Mazowsze – Konkurs 2014”

 

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 13 czerwca 2014 roku w siedzibie Muzeum (al. Solidarności 62). Informacja dla laureatów konkursu i ich opiekunów zostanie przesłana na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Muzeum zastrzega, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Pozostawione prace konkursowe będą przechowywane w Muzeum 2 m-ce .

 

 1. Każda praca zgłoszona na konkurs winna być zaopatrzona danymi spisanymi według poniższego wzoru:
  Autor: imię i nazwisko, wiek
  szkoła, klasa

Adres mailowy autora
Opiekun: Imię i nazwisko
Pełna nazwa i adres szkoły
Telefon i fax.


Informacje powinny być umieszczone na odwrocie pracy (nie na osobnej kartce). Dane należy napisać czytelnie drukowanymi literami.

 

 1. Werdykt konkursowy ogłosi jury, złożone z pracowników Muzeum (historyków, polonistów, historyków sztuki). Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

 

 1. Bliższych informacji o konkursie udziela Dział Edukacji i Promocji Muzeum Niepodległości, tel. 827 96 43 lub 826 90 91 (2) w. 41